תקנון האתר
האתר של
lee.co.il
להלן לי סי או אי אל
שימוש באתר  מותנה בהסכמה חד משמעית של כל אדם או גוף הנכנס לאתר לכל האמור להלן
ובכניסתו של המשתמש/גולש לאתר שהוא מסכים ומקבל את כל האמור בתקנון האתר
להלן משתמש
כתנאי לשימוש באתר זה מתחייב  המשתמש שלא לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי
חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה
התכנים המקצועיים

התכנים המופיעים נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה חוות דעת מקצועית או תחליף
להסתייע ע"י מומחה. בכל מקרה, אין להסתמך על ייעוץ או עצה שנתקבלה באמצעות אתר זה
לצורך קבלת החלטות בנושאים רפואיים, אישיים, משפטיים או אחרים אלא יש להתייעץ עם בעל
מקצוע בנושא על מנת להתאים הייעוץ לנסיבות המיוחדות של המקרה. מטרת התכנים המופיעים
באתר היא לסייע למשתמש להרחיב את בסיס הידע האישי שלו ולאפשר לו לדעת יותר, בטרם הוא
פונה למומחה. לעתים, התכנים מבטאים אסכולה מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד.
התכנים באתר, תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת
הזהירות הנדרשת.

האתר מאפשר מציאת מידע ייעודי הנוגע למוצרים ו/או שירותים של הפעילות של ליי . אוסף
התכנים באתר נתון לשינויים בכל עת על-פי שיקול דעת סובייקטיבי של  לי סי או אי אל ו/או של מי
אין למרות שבמהלך עדכון התכנים באתר מושקע מאמץ רב בכדי לשמור על תיאור מדויק מטעמו.
באפשרות לי סי או אי אל להתחייב על עדכניות, נכונות, איכות, טבע, אמינות ואקטואליות,
המפורטים באתרויישום תיאור התכנים
מקום שיפוט דין

המשתמש אינו מורשה לעשות שימוש בשירותים הניתנים באתר זה, אם אינם חוקיים במדינה בה
את/ה שוהה כעת או שממנה את/ה מתחבר/ת לרשת האינטרנט. כל סכסוך ו/או תביעה משפטית
הינם בסמכותם הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים במדינת ישראל ועל פי הדין הישראלי
או על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע
משימוש באתר יהיה בתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז  רשל"ץתל- אביב בלבד .
אם אינך שבע רצון כלשהו מאתר זה או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד
לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר
כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים

מסירת פרטים
בכל קשר שלך עם האתר בו תמסור פרטים אישיים שלך
לי סי או אי אל ינקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו בכדי להגן על הפרטים האישיים שלך לא
לצד שלישיימסרם
וישתמש בהם ליצירת קשר וכיו"ב אתך
אתר זה עשויי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי לי סי או אי אל אלא בידי
ואין לי אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. אין לאתר כל שליטה באתרי גורמים
לחומר סי או אי אל נושא באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אינטרנט אלה,
האתרים המופיע בהם, ואין בו כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי אלה באתרי  משום אישור
האמורים.
מודעות
תוכן כל המודעות והפירסומים הוא על אחריותם של המפרסמים. לי סי או אי אל אינו אחראי בשום
לתוכן המודעות והפירסומים, לאמיתותן ו/או לנכונותן. כל תלונה בקשר עם תוכן המודעות מקרה
ישירות למפרסם הרלוונטיתופנה .
לי סי או אי אל פועל על מנת להבטיח כי המידע באתר זה יהיה מדויק ושלם, אולם    אינו אחראי
תוצאה העלולה לנבוע מטעות, השמטה, חוסר דיוק או ממידע מטעה המופיע באתרלכל .
מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי לי סי או אי אל אינו אחראי לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד/ים
כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מנתונים המוצגים באתר זהכספי/ים .
לתשומת לבך, כל שימוש במידע המפורט באתר כפוף לתנאי השימוש באתר. שימוש על-ידי  
המשתמש או מי מטעמו בתכנים באתר, מהווה בפועל את הסכמת המשתמש לתנאים המפורטים
להלן.
לי סי או אי אל אינו מתחייב לפרסם כל תוכן ורשאי להסיר כל תוכן ו/או לתקנו לפי ראות עיניו, בכל
צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמתעת וללא .
האתר, כולו ו/או חלקיו ו/או רכיביו והמידע הכלולים בו הינם ויהיו בכל עת קניינו הבלעדי של לי סי
או אי אל. כל זכות היוצרים והקניין באתר ובתיעודו לרבות אלה הנובעים מביצוע שינויים, שיפורים,
התאמות, תוספות או עדכונים שייכים ל לי סי או אי אל בלבד והינם בבעלותו הבלעדית והמלאה.
לי המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ו/או בתכניו למעט כפי שהותר על-ידי
סי או אי אל. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי לי סי או אי אל רשאי לעשות באתר
בעצמו ובאמצעות אחרים, להעניק לאחרים זכויות שימוש ואחרות בו, והכל ללא הגבלה כל שימוש,
פרק הזמן, המקום, וכיוצא בזה, וכן לי סי או אי אל שומר לעצמו את הזכות לשנות את בקשר עם
בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת והמשתמש מסכים תנאי השימוש באתר
לשינויים אלה ולכול תנאי התקנוןלהיות מוגבל וכפוף
פרסומת
lee.co.il
עמוד ראשי
עמוד זה
תמיכה
טכנית
קישורים
חיצוניים
עמוד זה
דרושים
תקנון האתר
איכסון אתרים
עמוד ראשי
בניית אתרים
עמוד ראשי
מאמרים
וחדשות
קידום
אתרים
שם
מתחם
אתר זה נבנה מתוחזק ומאוכסן ב
lee.co.il
© כל הזכויות שמורות
דוגמאות
עמוד ראשי
ט"ל
0545508169

בשליחת מייל יש להקפיד לרשום את הספרות
1234
בלבד בשורת הנושא
h@lee.co.il
בשל בעיית דואר זבל הננו מקבלים
רק מיילים המכילים את הספרות
1234
בלבד בשורת הנושא
תקנון האתר
צור קשר