אפליקציית .lee

הרבה יותר נוח באפליקציה

מדיניות פרטיות

א.א פינק ביוטי ("החברה"), מכבדת את פרטיות לקוחותיה ואת המשתמשים באפליקציה אותה היא מפעילה ("המשתמש/ים"). מטרת מדיניות הפרטיות היא לתאר בקווים כלליים את האופן בו פועלת החברה בקשר עם מידע, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), הנאסף אודות המשתמש או אודות צדדים שלישיים שמידע אודותיהם נמסר על ידי המשתמש. מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש הזמינים באפליקציה ("תנאי השימוש" ו-"האפליקציה", בהתאמה). למונחים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות תהיינה המשמעות שיוחסה להם בתנאי השימוש. סמכות השיפוט והדין החל על מדיניות פרטיות זו היא כמפורט בתנאי השימוש. החברה רשאית לעדכן מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות ועל כן מומלץ לבדוק לעיתים תכופות אם נעשו בה שינויים. אלא אם צוין אחרת, עדכונים או שינויים במדיניות זו ייכנסו לתוקפם באופן מידי והודעה לגביהם תשלח בדואר אלקטרוני או שתוצב הודעה מתאימה באפליקציה.

 1. כללי
  1. בכדי להשתמש באפליקציה או בשירותים המוצעים באפליקציה ובכדי לקבל גישה לאזור האישי באפליקציה, ייתכן והמשתמש יידרש לספק לחברה מספר פרטים אודותיו. פרטים אלו יכול שיסופקו על ידי המשתמש לחברה באמצעות האפליקציה או באופן ישיר לנציגי החברה. פרטים אלו עשויים לכלול, בין היתר:
   1. שם מלא;
   2. כתובת הדואר האלקטרוני;
   3. מספר טלפון נייד;
   4. תמונה;
   5. מגדר;
   6. תאריך לידה;
   7. הצהרת בריאות וטפסים נוספים שנדרש יהיה לחתום עליהם בבית העסק, לפי העניין;
   8. קבלות על רכישות שירותים מבתי העסק.
   9. ביחס לבתי עסק המפרסמים את שירותיהם באפליקציה ("בתי העסק"), כל מידע אותו בית העסק מעוניין לפרסם באפליקציה, אודות משלח ידו והשירותים אותם הוא מספק ללקוחותיו;
   10. בעת רכישת שירותים (ככל שרלוונטי), החברה או ספק שירות התשלומים שלה עשויים לקבל מהמשתמש פרטים כמו מספר כרטיס האשראי שלו או מידע פיננסי אחר;
   11. כל מסמך, קובץ ומידע אחר אשר יימסר על ידי המשתמש לחברה באמצעות האפליקציה, לרבות באמצעות האזור האישי או אזורי יצירת קשר באפליקציה. (הפרטים המפורטים לעיל, יחדיו: "המידע").
  2. משתמש מצהיר כי ידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשמירת המידע במאגרי המידע של החברה, ככל שזה נדרש על פי דין, ולשימוש האמור לעיל בפרטים ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד או פיצוי כלשהו.
  3. המידע אשר יסופק לחברה, יכול ויאומת כנגד מידע אודות המשתמש שיש כבר ברשות החברה, או על ידי מידע דומה שסופק לחברה, או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו, אשר יימסר לחברה כדין.
  4. יש להדגיש כי החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמש, ועושה לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה.
  5. מדיניות הפרטיות חלה גם על מידע אישי המזהה שנמסר על ידי המשתמש וכן על מידע שנאסף אודות המשתמש בזמן שהוא משתמש באפליקציה, ככל שמידע כזה נאסף.
  6. החברה אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודות המשתמש על ידי צדדים שלישיים ואינם בשליטתה של החברה (לרבות בתי עסק). בכל מקרה של ספק על המשתמש לבדוק את מדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש של אותו צד שלישי חיצוני.
  7. החברה תוכל להשתמש במידע לצרכים שיווקיים לרבות: לשם שליחת חומר למשתמש בכל אמצעי התקשורת המותרים על פי חוק, ולרבות הדואר, הדואר האלקטרוני או הודעות SMS / WhatsApp. זאת, בין היתר, לפי פילוח נתונים או לפי העדפות של המשתמש ושל משתמשים אחרים שנקלטו בעת שימושם באפליקציה, בהתאם להוראות כל דין. ביכולתו של המשתמש לפנות לחברה בכל עת ולבקש את הסרתו מרשימת הדיוור.
 2. מטרות איסוף המידע

  מסירת הפרטים מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שהמידע, פרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע שנאסף אודות המשתמש בזמן שהוא משתמש באפליקציה, ככל שמידע כזה נאסף, שהגיע או יגיע לידי חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמה, ככל שזה נדרש על פי דין, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:

  1. לצורך מתן שירותים עבור המשתמש;
  2. למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ושמירת קשר עם המשתמש, לרבות בדרך של דיוור ישיר, בכל אמצעי תקשורת שתמצא החברה לנכון;
  3. על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים;
  4. לצרכי ניתוח סטטיסטי אנונימי של המידע ומסירתו לצדדים שלישיים;
  5. לצרכי מניעה וטיפול בהפרות תנאי השימוש באפליקציה;
  6. לצורך יכולת החברה להציע למשתמשים שירותים הקיימים באפליקציה המתאימים להעדפותיהם האישיות;
  7. לצורך מתן עדכונים שוטפים למשתמשים על השירותים שנרכשו על ידם במסגרת האפליקציה, לרבות אישור הגעה לפגישה, עדכון מועד פגישה, עדכון על סטטוס פגישה (למשל – שהפגישה בוטלה), עדכון על סטטוס חיוב בהוראת קבע בכרטיס אשראי שעבר או שנכשל, עדכון על סיום תוקף מנוי, עדכון על מקום שהתפנה ברשימת המתנה לשיעור, עדכון על אישור או דחיית הזמנה על ידי בית העסק, עמידה בתנאי הרשמה או רכישה של שירותים (למשל – מבחינת גיל) ועוד.
 3. .גילוי המידע אודות המשתמש לצדדים שלישיים
  1. החברה לא תמכור או תשכיר או תעביר את המידע אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת לכך, אלא בהתאם להוראות סעיף 3.2 להלן.
  2. החברה תהיה רשאית לחשוף את המידע אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:
   1. חשיפת המידע או חלקו לצדדים שלישיים השותפים או המעורבים בשירותים אותם מספקת החברה ללקוחותיה נדרשת לשם אספקת השירותים, לרבות לבתי העסק. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו החברה.
   2. החברה תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי חוק או בהליכים משפטיים.
   3. בכל מקרה בו החברה תמצא כי פעולות המשתמש בשירותים מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
   4. אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר, לרבות מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות. במקרה כאמור, החברה תוודא כי הצד השלישי אליו מוזגה החברה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;
  3. עוד מוסכם כי המשתמש נותן בזאת לחברה הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לקבל מידע אודותיו מבתי העסק אליהם נרשם המשתמש, בין אם באמצעות האפליקציה ובין אם לא, כיום ו/או בעתיד, וכל עוד הוא משתמש רשום באפליקציה.
  4. למשתמשים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה או תביעה כאמור.
 4. מידע סטטיסטי
  1. פרט למידע שיועבר על ידי המשתמש, נבקש להבהיר כי בזמן השימוש של המשתמש בשירותי האפליקציה נאסף אודותיו מידע סטטיסטי ומצטבר שאינו מזהה אותו אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו, כגון שירותים בהם התעניין, העמודים בהם צפה ועוד. המידע שנאסף יישמר במאגרי המידע של החברה והשימוש בו ייעשה בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו, בהתאם לתנאי השימוש, ובהתאם לכל דין.
  2. כל המידע שנקלט ממכשירו של המשתמש מתועד על ידי החברה באופן אוטומטי בשרתיה, וזאת לרבות כתובת ה- IP שלו וכן תיעוד של כל הדפים בהם גלש. בהסכמתו למדיניות הפרטיות כמפורט במסמך זה, המשתמש מסכים לביצוע התיעוד כאמור.
 5. מאגר מידע
  1. ככל שנדרש על פי דין, הנתונים שנאספו אודות המשתמש יישמרו במאגר המידע של החברה ("מאגר המידע") ובאחריותה, על-פי חוק הגנת הפרטיות, והתקנות שהותקנו מכוחו.
  2. ל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל החברה באמצעות המקום הייעודי שהוקצה לכך באפליקציה.
  3. נעשה שימוש ב- Google Analyticsלטובת מדידת כמות כניסות לדפי העסק, מדידת מקור ההגעה של משתמשים (האם דרך חיפוש אורגני או חיפוש ממומן).
  4. : Cookies
   1. “Cookie” הוא קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירו של המשתמש על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב-Cookies היא בכדי ששרתי החברה יוכלו לזהות את המשתמש במהירות וביעילות כאשר הוא חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר הינו מבקר באתרים אחרים או אפליקציות אחרות.
   2. בהסכמת המשתמש למדיניות שימוש זו הינו מתיר לחברה להתקין Cookies על גבי מכשירו, להשתמש במידע האגור ב-Cookies, ולזהותו על פיה.
   3. באמצעות Cookies, החברה עשויה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה באתרים שונים בהם יגלוש המשתמש (להלן: "ספקי צד שלישי"). במהלך שימוש המשתמש באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביו והחברה עשויה לעשות בו שימוש כפי שפורט לעיל.
   4. החברה אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.
   5. במידה והמשתמש יעדיף לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתו באתר אינטרנטי, יש באפשרותו לשנות את הגדרות הדפדפן בו הוא משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורו בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. היה ואינו יודע כיצד לעשות זאת, יש באפשרות המשתמש לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו הוא משתמש. אנא תשומת ליבו של המשתמש כי אם ישבית את קבצי ה-Cookies יתכן כי הדבר יהווה פגיעה במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותיו והרגלי הגלישה שלו, ובדרך זו להשפיע על הפעילות (לרבות זמינות) של האפליקציה.