מדיניות שימוש

 1. א. כללי
 2. תנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את השימוש שלך באפליקציה (להלן: "האפליקציה") המופעלת על ידי א.א פינק ביוטי בע"מ (להלן: "החברה"). כל שימוש באפליקציה כפוף לתנאי שימוש אלה ולתנאי מדיניות הפרטיות של החברה ("מדיניות הפרטיות") המפורסמת באפליקציה ומהוות חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שימוש באפליקציה יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה. יש להקפיד לעיין בתנאי השימוש לפני השימוש באפליקציה. השימוש באפליקציה בפועל מהווה הסכמה מצד המשתמשים לתנאי השימוש. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות שימוש באפליקציה או בשירותים המוצעים במסגרתה. סימני המסחר שבאפליקציה, ככל שישנם, הם סימני מסחר של החברה או של בתי העסק כהגדרתם להלן (בין אם רשומים ככאלו ובין אם לאו). המשתמש אינו רשאי לעשות בהם כל שימוש, שכפול או העתקה בכל אופן וצורה שהיא. כל זכויות הבעלות לרבות זכויות הקניין הרוחני, באפליקציה ובשירותים, לרבות בעיצוב היישומים שבעזרתם מתבצע השימוש, וכן בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, וטקסט וכל חומר אחר הכלול באפליקציה (למעט תכנים של צדדים שלישיים), הן הרכוש הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים (לפי העניין), ויוותרו בבעלותם המלאה בכל עת. משתמשים מתחת לגיל 18, מתבקשים לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריהם (או אפוטרופוס אחר). אם המשתמש (או הוריו) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האפליקציה, כולם או חלקם, המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש באפליקציה לכל מטרה שהיא. במקרה שישנה אי התאמה בין האמור בתנאי שימוש אלה לבין האמור בדפי המידע האחרים באפליקציה, יגבר האמור בתנאי שימוש אלו. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לכל המגדרים כאחד.

 3. ב. הגדרות
 4. למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם נכתב במפורש אחרת:
  1. "המכשיר" – המחשב, ציוד התקשורת (כולל המודם), מכשיר הטלפון, הטלפון הסלולארי (לרבות טלפונים סלולאריים חכמים) וכל ציוד, חומרה ותוכנה שיהיו בשימוש המשתמש לצורך השימוש באפליקציה וכן כל הפונקציות הנלוות לאלו.
  2. "המשתמש" – כל מי שעושה שימוש באפליקציה, בין אם באופן קבוע ובין אם באופן מזדמן, בין אם לאחר שעבר תהליך הרשמה ובין אם לא.
  3. "משתמש רשום" – משתמש שנרשם לאפליקציה וקיבל גישה לאזור אישי.
  4. "בית עסק" – בית עסק אשר מספק את שירותיו למשתמש באמצעות האפליקציה.
  5. "השירותים" – השירותים שמפורסמים וניתנים על ידי בתי העסק במסגרת האפליקציה.
  6. "עסקה / עסקאות" – משתמש שירכוש או ירשם לשירות משירותי בית העסק באמצעות האפליקציה, לרבות הרשמה לשירות כלשהו עבורו נגבה תשלום, רכישת מנוי לבית העסק, וכו'.
 5. ג. השימוש באפליקציה ובשירותים
 6. כל משתמש מקבל הרשאה להשתמש באפליקציה בהתאם לכללים המפורטים בתנאי שימוש אלו בלבד. אין להשתמש באפליקציה באופן אחר, אלא אם התקבלה הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של החברה.
 7. על מנת להשתמש בשירותים במסגרת האפליקציה, המשתמש יידרש לבצע רישום מקוון. לצורך הרישום לאפליקציה, המשתמש יידרש למסור פרטים אודותיו, בנוסף לחתימה על הסכם מסחרי מול בית העסק ממנו ירכוש את השירותים ויתר המסמכים שיידרשו על ידי בית העסק. ככל שהמשתמש יידרש למסור פרטי כרטיס אשראי לצורך תשלום בתוך האפליקציה, הדבר ייעשה בהתאם להוראות סעיף להלן. משתמשים רשומים שהשלימו את תהליך ההרשמה יקבלו גישה לאזור אישי באפליקציה באמצעותו יוכלו לבצע פעולות מסוימות ולקבל גישה לשירותים ("אזור אישי"). משתמש רשום יוכל להיכנס לחשבונו באמצעות קוד שיישלח אליו באמצעות הודעת SMS או WhatsApp.
 8. החברה תהיה רשאית להגביל את הגישה של משתמשים לאפליקציה או לשירותים באפליקציה, כולם או חלקם, לרבות למשתמשים רשומים בלבד, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 9. ידוע למשתמשים כי קבלת השירותים השונים שמפורסמים על ידי בתי העסק באפליקציה, עשויה להיות כפופה לתשלום לבתי העסק. החברה אינה שולטת, מתערבת או מפקחת על התמורה שנגבית על ידי בתי העסק, וזו נקבעת על ידי בתי העסק באופן עצמאי ובהתאם לשיקול דעתם. להסרת ספק, מובהר, שהחברה אינה מספקת את שירותי הסליקה (או כל שירות פיננסי אחר), ואלה יסופקו לבית העסק על-ידי צד ג'. האפליקציה מהווה פלטפורמה לאספקת שירותיהם של בתי עסק. מטרת האפליקציה היא להציע מידע למשתמשים – לאפשר לבתי העסק להציע את שירותיהם למשתמשים, ולאפשר למשתמשים לצפות בשירותיהם השונים של בתי העסק ולרכוש או להירשם לשירותים. החברה אינה אחראית, ולא תישא בכל אחריות בכל הנוגע לעסקאות, ביצוע התשלום עבור העסקה, אספקת השירותים על ידי בית העסק הרלוונטי, וכל עניין אחר הקשור לעסקה. למען הסר ספק, מובהר כי השירותים אינם מפורסמים מטעם החברה, עבורה, לטובתה או מטעמה. החברה אינה מתערבת בעסקאות, או מפקחת עליהן בכל צורה שהיא. החברה אינה אחראית לטיב השירותים, לאספקתם, לנכונות הפרטים שהוצגו אודותיהם, לדיוקם, או לכל דבר אחר הקשור בהם, ואינה נותנת כל הצהרה בנוגע אליהם או המלצה לעשות שימוש בהם.
 10. החברה שומרת על זכותה לכלול באפליקציה פרסומים מקודמים, אשר עשויים להיות מסומנים ו/או מודגשים ו/או מובלטים ו/או צבועים באופן מיוחד, הכל בהתאם לשיקול דעתה, ולקבוע תנאים לסימון כאמור, לרבות באמצעות התניית הסימון בתוספת תשלום.
 11. באחריות כל משתמש לוודא שהמכשיר באמצעותו הוא מתחבר לאפליקציה עומד בכל הדרישות הטכניות הנחוצות על מנת לאפשר לאותו משתמש לגשת לאפליקציה ולהשתמש בה, וכן לוודא שהמכשיר מתאים לשימוש באפליקציה.
 12. ככל שמכשירו של המשתמש מאפשר זאת, האפליקציה עשויה להציג לו הודעות דחיפה, שיוצגו כהתראות על גבי מכשירו, כפי שתראה לנכון החברה. ביכולתו של המשתמש לבטל את האפשרות לשלוח הודעות דחיפה באמצעות עדכון ההגדרות הפנימיות של מכשירו בכל עת.
 13. כל משתמש רשאי להשתמש באפליקציה למטרות אישיות בלבד, ולא עסקיות.
 14. כל משתמש מצהיר ומתחייב שלא לבצע באפליקציה או בשירותים את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):
  1. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמשת בשירותים.
  2. מתן פרטים שגויים, מטעים, שאינם נכונים או אינם מדויקים בעת הרישום או השימוש באפליקציה.
  3. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באפליקציה) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים.
  4. הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעלים השירותים.
  5. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האפליקציה וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.
  6. להטריד או לפנות בלשון לא נאותה לבתי עסק או לצוות שירות הלקוחות של האפליקציה.
  7. להציג תכנים מהאפליקציה בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באפליקציה או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
  8. לקשר לאפליקציה מכל אתר המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק או להעלות או לשלוח באמצעות השירותים כל חומר או מסר שהינו בלתי חוקי, בלתי מוסרי או פוגעני בכל אופן שהוא או בלתי רלוונטי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה החברה רשאית להסיר או לערוך מסרים שהועלו על ידי המשתמשים לאפליקציה, לפי שיקול דעתה הבלעדי (ככל שהעלאת מסרים כאמור אפשרית במסגרת השירותים הניתנים באפליקציה).
  9. לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באפליקציה או במסגרת השירותים.
  10. להעביר או לקבל את השירותים, או כל חלק מהם או הצגת כל חלק מהאפליקציה, בתוך מסגרת של דף אינטרנט או אפליקציה אחרת (frame), או כחלק מדף אינטרנט או אפליקציה אחרת (mirror), או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של החברה.
  11. לעשות שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע המצוי במסגרת השירותים או האפליקציה, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בשירותים או באפליקציה.
  12. להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את השירותים או את האפליקציה, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לשירותים, לאפליקציה או לרשת המחשבים המחוברת אליהן.
  13. לעשות כל שימוש באפליקציה ובשירותים, שאינו בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה או הדין החל.
  14. לעשות כל שימוש באפליקציה שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני של החברה, של בתי העסק או של כל גורם שהוא.
  15. לעשות במידע המצוי באפליקציה כל שימוש מסחרי או למטרות רווח כלשהן, אלא ביחס למידע שאותו המשתמש מסר בעצמו (אלא כמפורט בסעיף לעיל). המשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע של צדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע המתפרסם באפליקציה לצורך הצגתו ברשת האינטרנט או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי השימוש.
  16. לאגור מידע המוצג באפליקציה באמצעות תוכנות מסוגים שונים או להפיץ מידע המוצג באפליקציה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת. אין להציג את האפליקציה בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על ידי החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. אין להציג את האפליקציה באופן הגורע בצורה כלשהי מן התכנים המצויים בה.
  17. להסיר או לשנות כל תוכן המצוי באפליקציה.
 15. ד. תשלום באפליקציה ותנאי ביטול
 16. השימוש בשירותים המוצעים באמצעות האפליקציה יהיה זמין למשתמשים רשומים ובהתאם לתנאי התשלום שייקבעו על ידי בתי העסק, ביחס לשירותים.
 17. התשלום עבור השירותים ייגבה באמצעות כרטיס אשראי שיוזן במקום המיועד לכך באפליקציה, או בכל דרך אחרת שתיקבע באמצעות האפליקציה. גובה התשלום הנדרש יהיה כפי שנקבע על ידי בתי העסק.
 18. מובהר, כי עסקאות תשלום באינטרנט כפופות לאימות כרטיס האשראי על ידי חברת האשראי והחברה לא תישא בכל אחריות במקרה שחברת האשראי תסרב לאשר תשלום מכל סיבה שהיא. יתכן שחברת האשראי תחייב את המשתמש על דמי טיפול בתשלום באינטרנט. החברה לא תישא באחריות לגבי עניין זה.
 19. התשלום בכרטיס אשראי מתבצע ומאובטח באמצעות נותן שירותי תשלום (צד שלישי). פרטי האשראי של המשתמש מעובדים על-ידי אותו נותן שירותי תשלום, והם מוצפנים בהתאם לתקני אבטחת מידע נהוגים בתחום. פרטים אלה לא נשלחים למערכת הממוחשבת של האפליקציה ולא יגיעו לידיעת החברה או עובדיה או מי שהמפעיל את האפליקציה. במקרה שהמשתמש שומר את פרטי האשראי שלו באפליקציה, החברה מתחייבת להחזיק אך ורק במפתח אחד המאפשר, בשילוב עם מידע נוסף, להבטיח את התשלום עבור העסקה.
 20. ידוע למשתמש כי אפשרותו לקבל שירות מסוים באפליקציה עשויה להיות מופסקת באופן חד צדדי, במקרה ולא תתאפשר גביית תשלום מסיבות שאינן קשורות בחברה. המשתמש מתחייב כי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות כנגד החברה עקב הפסקת קבלת השירות כאמור או חסימת חשבון המשתמש שלו בנסיבות האמורות.
 21. תנאי ביטול העסקאות מול בתי העסק יהיו כאמור בתנאי השימוש שיקבעו על ידי בתי העסק, וכן מדיניות הפרטיות של בתי העסק.
 22. המשתמש יוכל בכל עת לבטל את הרשמתו לאפליקציה, בכפוף להוראות תנאי שימוש אלו. יובהר כי ביטול שירות שנרכש במסגרת האפליקציה יבוצע ישירות מול בית העסק הרלוונטי.
 23. ה. ההתקשרות מול בתי העסק
 24. החברה לא תהיה צד להתקשרות בין בתי העסק לבין המשתמש הרשום.
 25. האפליקציה עשויה לכלול פונקציות, עזרים, תוספים, "ווידג'טים" או כלים, אשר עשויים להיות מופעלים על ידי בתי העסק, להוביל לאתרים השייכים לצדדים שלישיים, להציע שירותים של צדדים שלישיים או להציע הצעות ומבצעים שונים מטעם צדדים שלישיים (כדוגמת שירות שיחת וידאו או צ'אט, שירותי ביטוח וכו'), אשר ייחשבו כשירותי צד שלישי לכל דבר ועניין. מטרת פרסום שירותי צד שלישי היא לספק למשתמש גישה למידע, מוצרים או שירותים שעשויים לעניין את המשתמש או להיות שימושיים עבורו, לרבות על מנת לספק למשתמש כלים שונים אשר עשויים לשפר את חווייתו מהאפליקציה.
 26. על שימושו של המשתמש בשירותים של בתי העסק יחולו ההוראות שנקבעו על ידי בית העסק, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות של אותו בית עסק (ככל שנקבעו).
 27. החברה לא תישא בכל אחריות עבור נזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש בשירותים או קבלתם, והחברה אינה מבטיחה שאלו יהיו זמינים באופן מתמשך או בכלל.
 28. העובדה שהחברה מפרסמת את השירותים או קישורים אליהם או את בתי העסק, מאפשרת הזמנתם באמצעות האפליקציה או מקשרת בין המשתמש הרשום לבתי העסק בכל דרך אחרת לבקשת המשתמש, אין משמעה שהיא תומכת במפעיליהם, מפרסמיהם או נותני השירות שמספקים אותם, או שהיא קשורה אליהם בכל דרך שהיא. באחריות כל משתמש לבצע את כל הבדיקות הנדרשות ביחס לבתי העסק, מולו המשתמש הרשום מעוניין להתקשר, לרבות בכל הנוגע למהימנותו, יכולותיו, זמינותו, התאמתו לדרישות וכד'.
 29. אין לפרש את השירותים ואת פרסומם כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בשירותים או כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם, ועל המשתמש לבחון את השירותים בקפידה יתרה ולקבל החלטה עצמאית ואישית אודות השימוש בשירותים.
 30. ו. קניין וקניין רוחני
 31. החברה או בתי העסק (לפי העניין) מחזיקים בכל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה (לרבות המבנה הכללי של האפליקציה) או בכל תוכן אחר המצוי באפליקציה (כולל טקסט, גרפיקה, תוכנות, צילומים ותמונות אחרות, סרטונים, צלילים, סימני מסחר וסמלים מסחריים). שום חלק מתנאי השימוש לא יקנה למשתמש כל זכויות ביחס לקניין רוחני הנמצאות בבעלות החברה או בבעלות בתי העסק.
 32. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבתי העסק, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי המשתמש לאפליקציה.
 33. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה - סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידו.
 34. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באפליקציה הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
 35. המשתמש נותן בזאת לחברה הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לעשות שימוש במידע אותו מסר לחברה (פירוט אודות איסופו ושמירתו נמצא במדיניות הפרטיות) או אשר נאסף באופן אוטומטי במהלך ביקורו באפליקציה או במהלך השימוש שלו באפליקציה (לרבות באזור האישי), ליצירת עיבודים סטטיסטיים אנונימיים ובכלל כך יצירת נתונים ממוצעים (Averaged Data), נתונים מצטברים (Aggregated Data), מבחני ביצוע או מדדים (Benchmarks); העדפות משתמש; השוואות, המלצות או ביצוע חישובים אחרים או יצירת יצירות נגזרות בהתבסס על מידע שנמסר על ידו או הנאסף אודותיו (הפעולות האמורות על תוצריהן יכונו: "מידע סטטיסטי"). מבלי לגרוע מהאמור, מובהר שהמידע הסטטיסטי הינו רכושה הבלעדי של החברה והיא בעלת כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני, בקשר למידע הסטטיסטי. החברה תהיה בעלת זכות בלתי מוגבלת להשתמש, לעדכן, לשנות, לשפר, למכור, להשכיר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש אחר במידע הסטטיסטי מבלי צורך לתת הודעה או מבלי לחוב בחובה או באחריות כלשהי כלפי המשתמש. למען הסר ספק, המשתמש ממחה בזאת את כל הזכויות במידע הסטטיסטי לחברה, ומוותר בזאת על כל זכות במידע הסטטיסטי או על כל טענה בקשר לכל שימוש בו.
 36. המשתמש נותן בזאת לחברה הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לקבל מידע אודותיו מבתי העסק אליהם נרשם המשתמש, בין אם באמצעות האפליקציה ובין אם לא, כיום ו/או בעתיד, וכל עוד הוא משתמש רשום באפליקציה.
 37. ז. סעדים
 38. מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה על פי דין או הוראות תנאי שימוש אלו, החברה תהיה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שנמסר לה, להזהיר באופן מידי את יתר המשתמשים או את בתי העסק נגד פעולות שבוצעו על ידי המשתמשים, להגביל גישה לשירותים ולסרב לספק שירותים וגישה למידע השמור באפליקציה בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:
  1. אם קיים חשש שמשתמש הפר את הוראות תנאי שימוש אלה.
  2. אם אין היא מסוגלת לאמת ו/או לתקף מידע שנמסר על ידי המשתמש או אם מתברר שפרט כלשהו שסיפק המשתמש למטרת רישומו כמשתמש הינו שקרי או שגוי.
  3. אם היא סבורה שהשימוש בשירותים מצד המשתמש מהווה סיכון כספי או הונאה כלשהי או אם קיים חשש סביר לכך.
  4. אם היא סבורה שפעולות המשתמש עלולות לגרום להפסד כספי או ליצור אחריות משפטית עבור המשתמש, עבור החברה או עבור קהל לקוחותיה.
  5. ם היא סבורה שפעולות המשתמש אינן ראויות או מסכנות את שמה הטוב של החברה.
  6. במקרה של אי תשלום, כמפורט לעיל.
 39. ח. אחריות וסיכונים
 40. מובהר כי האפליקציה מיועדת לשמש ככלי עזר בלבד עבור בתי עסק ומשתמשים, וכממשק המקשר בין בתי העסק למשתמשים. החברה אינה מתערבת במידע המפורסם באמצעות האפליקציה או מוזן לאפליקציה, אשר מתבצע על ידי המשתמשים ובתי העסק השונים, לפי צרכיהם ושיקול דעתם, או מפקחת עליהם בכל צורה שהיא. אין להסתמך על נכונות הפרטים שהוצגו באפליקציה, לדיוקם, או לכל דבר אחר הקשור בהם.
 41. המשתמש מסכים שהשימוש באפליקציה הוא על בסיס "כמות שהוא"-“As-Is” וזמינות האפליקציה תהיה "כפי שהיא"-“As-Available”. מטרתה של האפליקציה הינה לספק פלטפורמה לאספקת שירותים שונים של בתי עסק. כל שימוש או הסתמכות על האפליקציה והאמור בה מצד המשתמש היא על אחריותו הבלעדית ולא תהיה לו כל טענה או דרישה כנגד החברה בקשר עם כך.
 42. החברה אינה מתחייבת לרמת הדיוק, השלמות, העדכון, הנכונות, האמינות, האחידות, האיכות, ההתאמה למטרה, או המקוריות של כל תוכן או מידע שיפורסם במסגרת האפליקציה.
 43. החברה לא תהיה חייבת או אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל מקרה ועל פי כל תיאוריה משפטית שהיא, כלפי המשתמש, מי מטעמו או כל צד שלישי, לכל נזק או אובדן הנגרם כתוצאה מהמידע המפורסם באפליקציה, מאי דיוקו או נכונותו, משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותים או באפשרויות המופיעות באפליקציה או בכל הקשור בהם, מאי תקינותה או זמינותה של האפליקציה ולכל נזק אחר שעשוי להגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באפליקציה, בין אם היה צפוי ובין אם לא, לרבות בגין מידע לא נכון או הפרה של תנאי כלשהו על ידי המשתמשים.
 44. החברה אינה יכולה להבטיח שפעילות האפליקציה תהיה מתמשכת, ללא הפרעות או ללא שגיאות. יתכן שבזמנים מסוימים, אזורים, חלקים או תכנים מסוימים באפליקציה (לרבות שירותים מסוימים), או האפליקציה בכללותה, לא יהיו זמינים (בין אם על פי תכנון מראש או שלא על פי תכנון מראש) או שישתנו, יוסרו או ימחקו על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי לספק כל הודעה. החברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש או כלפי כל צד שלישי שהוא ביחס לכל חוסר זמינות, שינוי, הסרה או מחיקה של האפליקציה או כל אזורים, חלקים או תכנים באפליקציה.
 45. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי אחריותה של החברה תהיה מוגבלת בכל מקרה לנזקים ישירים בלבד ולא תכלול נזקים עקיפים או תוצאתיים כגון אובדן רווח או הפסד הכנסות, וכי אחריותה של החברה ביחס לכל אחד מהמשתמשים בכל מקרה לא תעלה על גובה התמורה ששולמה לה בפועל על ידי אותו המשתמש שטוען לאחריותה של החברה (אם שולמה), במהלך תקופה בת 6 חודשים טרם אירוע הנזק.
 46. מובהר, כי מערכותיה של החברה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי או שיבוש מידע המועבר או מוצג באפליקציה, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בפעולת האפליקציה או בזמני התגובה שלה, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.
 47. בטיחות בעת השימוש באפליקציה ומחוצה לה -
  1. ידוע למשתמש, כי החברה אינה אחראית להתנהלותם של משתמשים בתוך האפליקציה ומחוצה לה. האחריות לאינטראקציות של המשתמש עם בתי העסק היא של המשתמש בלבד.
  2. המשתמש מסכים לנהוג באחריות בכל אינטראקציה עם בית עסק, ובפרט בעת קבלת החלטה לקיים אינטראקציה מחוץ לאפליקציה, במפגש פנים-אל-פנים.
 48. על המשתמש להקפיד על תנאי שימוש אלו והנחיות או נהלי אבטחת המידע של החברה, ככל שימסרו לו. כמו-כן על המשתמש להודיע מיד לחברה על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בשמו או במידע אודותיו.
 49. המשתמש מתחייב לשאת באחריות בגין כל הפרה שלו את תנאי השימוש של החברה ולשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה עקב כך.
 50. מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי שימוש אלו, החברה תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים / הגורמים האלה:
  1. הזנת מידע או מסמך שגוי, לא מדויק או חלקי;
  2. מידע, נתון או שירות באפליקציה שלא פורסם על ידי החברה (לרבות מידע שפורסם על ידי בתי עסק);
  3. שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצל המשתמש, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע;
  4. תפקוד לקוי של כל תוכנה או חומרה המצויות אצל משתמש או כל נזק שהוא הנגרם למכשיר כתוצאה מהשימוש באפליקציה;
  5. אובדן נתונים כלשהם;
  6. חשיפה וגילוי מידע על ידי המשתמש לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים או כתוצאה מהעברת מכשיר המשתמש לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מהחברה באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השירותים, והמשתמש מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לו או לחברה בקשר לכך.
 51. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו של המשתמש בנוגע למכשירו, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שעשויות להתבצע במכשיר, כגון "פריצתו", עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.
 52. ט. פרטיות
 53. כל שימוש באפליקציה, כפוף ומותנה, להסכמה למדיניות הפרטיות של החברה במלואה המפורסמת באפליקציה תחת הלשונית "מדיניות פרטיות". ככל שהמשתמש אינו מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות של האפליקציה, עליו להימנע משימוש באפליקציה.
 54. י. הודעות ועדכונים
 55. הודעות ועדכונים שונים מטעם החברה, לרבות דואר פרסומי, יכול ויישלחו למשתמשים רשומים באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני, או באמצעות הודעות SMS / WhatsApp או באמצעות מערכת חיוג אוטומטית, או באמצעות האפליקציה עצמה, או בכל אמצעי תקשורת אחר לכתובת אשר צוינה על ידי המשתמש הרשום בטופס הרישום לאפליקציה, בכפוף להוראות הדין.
 56. יא. סמכות שיפוט והתיישנות
 57. השימוש בשירותים כפוף לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאפליקציה ו/או לשירותים נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.
 58. ככל שיימצא על ידי בית משפט או גורם מוסמך לכך שתנאי מתנאי שימוש אלו אינו אכיף או אינו עומד בהוראות הדין או אינו בר תוקף, מכל סיבה שהיא, לא יהיה בכך כדי לפגוע בכל תנאי אחר מתנאי שימוש אלו אשר יישארו בתוקפם לכל דבר ועניין, ולגבי התנאי שנמצא לא אכיף או לא עומד בהוראות הדין, הוא ייחשב כאילו הוחלף בתנאי חלופי אשר תואם במידע הקרובה ביותר הניתן על פי דין את משמעות וכוונת התנאי המקורי.
 59. יב. יצירת קשר
 60. המשתמש רשאי לשלוח כל שאלה שיש לגבי תנאי שימוש כלליים אלה, או לקבל תמיכה לעניין שימוש באפליקציה באמצעות המקום הייעודי שהוקצה לכך באפליקציה.